Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van Unipile, universele berichtenclient

Laatst bijgewerkt: 24 juni 2024.

Preambule

Unipile, SAS geregistreerd bij het RCS van Roanne onder het nummer 885 265 595 en waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 168 rue de la Rotonde 42153 RIORGES (hierna "Unipile") ontwikkelt een toepassing van het type "messaging client". Het centraliseert verschillende bronnen van berichten, stelt een geïntegreerde agenda voor, stelt gebruikers in staat om berichten te versturen en hun dagelijkse taken te verwerken.

1. Doel van de gebruikersovereenkomst

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het definiëren van de gebruiksvoorwaarden van de Unipile-oplossing. Ze vormen een bindende juridische overeenkomst tussen Unipile en elke gebruiker van het www.unipile.com platform (hierna "de gebruiker").

De gebruiker verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten of toepassingen van Unipile. De onderhavige gebruiksvoorwaarden vormen een contract tussen Unipile en de Gebruiker. Door zich te abonneren op of gebruik te maken van de Website, de Diensten, de toepassingen, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van de huidige versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Account aanmaken en toegang krijgen tot Unipile-diensten

De gebruiker is verantwoordelijk voor de oprechtheid van de informatie die hij verstrekt en verplicht zich ertoe zijn informatie bij te werken of Unipile onverwijld op de hoogte te stellen van elke wijziging die van invloed is op zijn situatie.
De gebruiker verbindt zich ertoe Unipile onverwijld en op om het even welke manier op de hoogte te brengen van elke mededeling aan derden of diefstal van zijn wachtwoord.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten onder zijn wachtwoord totdat hij Unipile heeft verzocht het wachtwoord te wijzigen.

De account kan ook op elk moment worden opgezegd na een verzoek van de gebruiker aan de klantenservice door een e-mail te sturen naar start@unipile.com of door in te loggen op zijn klantendashboard.

De gebruiker stemt ermee in om de regels van het gezond verstand te respecteren voor het gebruik van zijn wachtwoord, in het bijzonder om het regelmatig te wijzigen (bij voorkeur elke maand), om het niet aan een onbevoegde derde mee te delen, om een wachtwoord van minstens 8 tekens te gebruiken, inclusief hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens, om het niet te gebruiken op een openbare of onbeveiligde computer, om hetzelfde wachtwoord niet te gebruiken op een andere software of internetsite, om het wachtwoord niet zichtbaar te maken op zijn werkstation of in een gratis consultatie.

Unipile kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van de gebruikersaccount.

3. Inwerkingtreding en duur van het contract - Duur, facturering en beëindiging

Duur
De servicevoorwaarden gaan in op de datum van inschrijving op de Unipile API-diensten en worden van maand tot maand voortgezet, tenzij ze worden beëindigd zoals hieronder uiteengezet.

Facturering
Factureringscyclus: Facturering vindt plaats aan het einde van elke maandelijkse periode. Abonnees worden gefactureerd op basis van het piekaantal accounts dat gelijktijdig is aangesloten tijdens de factureringsperiode.
Betalingsmethode: Abonnees moeten een geldige betalingsmethode opgeven op het moment van inschrijving. Unipile behoudt zich het recht voor de tarieven voor diensten te wijzigen, maar zal eventuele wijzigingen vooraf aankondigen.
Upgrades/Downgrades: Als u uw serviceplan upgradet of downgradet, wordt het nieuwe tarief bij de volgende factureringscyclus in rekening gebracht. Upgraden kan resulteren in pro-rata kosten voor de huidige factureringsperiode.
Facturen: Facturen worden verstuurd naar het adres dat bij de inschrijving is opgegeven. Betaling is verschuldigd binnen de op de factuur vermelde termijn, meestal binnen 30 dagen.
Informatie over prijzen: De huidige prijzen voor Unipile API-services zijn beschikbaar op het Unipile-dashboard en via onze betalingssysteemprovider. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en eventuele updates zullen op deze platforms worden weergegeven.

Beëindiging
Beëindiging door abonnee: U kunt uw abonnement op elk gewenst moment beëindigen door contact op te nemen met Unipile support. Uw service loopt door tot het einde van de huidige factureringsperiode, waarna uw toegang tot de API wordt beëindigd.
Beëindiging door Unipile: Unipile behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de API services op te schorten of te beëindigen indien u de servicevoorwaarden schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet betalen van vergoedingen.
Restituties: Er wordt geen restitutie verleend voor gedeeltelijke maanden van dienstverlening bij beëindiging. In het geval van beëindiging door Unipile wegens schending van de voorwaarden wordt geen restitutie verleend.
Bewaren van gegevens: Na beëindiging kunnen uw gegevens gedurende een periode van 30 dagen worden bewaard om heractivering van de account te vergemakkelijken. Na deze periode behoudt Unipile zich het recht voor om alle gegevens te verwijderen die aan uw account zijn gekoppeld.

Wijzigingen in voorwaarden
Unipile kan deze servicevoorwaarden te allen tijde wijzigen. Abonnees zullen per e-mail of via de Unipile website op de hoogte worden gesteld van belangrijke wijzigingen. Voortgezet gebruik van de API diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

4. Kies ervoor om bètatester te worden

We zijn op zoek naar bètatesters om ons te helpen onze nieuwe functies te testen. Deze functies worden aangeduid als een "bètaversie" of met termen of zinnen met een vergelijkbare betekenis (hierna afzonderlijk een "bètaproduct" genoemd). Bètaproducten zijn mogelijk nog niet klaar voor gebruik. Daarom zijn ze beschikbaar "zoals ze zijn" en zijn garanties of contractuele toezeggingen die we voor andere diensten doen niet van toepassing. We moedigen de gebruiker aan om eventuele problemen met onze bètaproducten te melden; de belangrijkste reden waarom we bètaprogramma's uitvoeren is om problemen te elimineren voordat we een nieuwe functie algemeen beschikbaar maken.

5. Definitie van diensten

Onze API-oplossing is ontworpen voor software-uitgevers, zodat ze de berichtenkanalen van hun gebruikers kunnen integreren in hun softwareapplicaties. Net als in onze messagingapplicatie worden de volgende messagingkanalen ondersteund: Gmail, Outlook, IMAP, WhatsApp, Linkedin, Facebook Messenger, Instagram, Twitter... en Google Calendar. Deze oplossing stelt software-uitgevers in staat om hun software uit te breiden met robuuste berichtmogelijkheden.

6. Gebruik van de diensten

Elke partij verklaart dat zij voldoet aan de regelgeving die van toepassing is op haar activiteit.
In het algemeen garandeert de Gebruiker dat de informatie die via de Unipile-diensten wordt verstuurd, niet in strijd is met enige wettelijke, reglementaire of internationale verdragsbepaling die op hem van toepassing is en in het bijzonder met de bepalingen die van kracht zijn in Frankrijk, in de staat waar de Gebruiker zijn activiteit uitoefent en in de staat waar de personen verblijven die in zijn adresboek zijn opgenomen, noch met de rechten van derden.

6.1 Intellectuele en industriële eigendomsrechten van de gebruiker
De Gebruiker is de enige eigenaar van de gegevens die hij gebruikt in de toepassingen van Unipile. Onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de Overeenkomst, geeft de Gebruiker Unipile toestemming om zijn naam, zijn merk en zijn visuele identiteit te gebruiken met als enig doel de Diensten uit te voeren.
De gebruiker garandeert Unipile dat hij/zij de volledige bevoegdheid en bekwaamheid heeft om de intellectuele en industriële eigendomsrechten te exploiteren en te verlenen en dat deze rechten op geen enkele wijze zijn overgedragen, bezwaard, bezwaard of op enige wijze zijn overgedragen ten gunste van een derde.
De gebruiker garandeert tevens dat hij/zij geen enkele handeling heeft verricht en zal verrichten, door middel van overdracht aan een derde of op enige andere wijze, die het gebruik van de intellectuele en industriële eigendomsrechten in gevaar zou kunnen brengen. De gebruiker garandeert ook dat er geen proces of rechtszaak loopt of op het punt staat te worden aangespannen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.
Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe om Unipile te vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, alsook tegen elk vonnis dat tegen hem zou worden uitgesproken ten gevolge van de niet-naleving van onderhavig artikel.

6.2 Intellectuele en industriële eigendomsrechten van Unipile
Unipile is eigenaar van het geheel van zijn diensten inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarop. Unipile stelt softwarecomponenten beschikbaar aan gebruikers via zijn website of andere kanalen. Unipile verleent de gebruiker een beperkte, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie.
Alle programma's, diensten, processen, ontwerpen, software, technologieën, handelsmerken en handelsnamen, uitvindingen die op de website staan, toegankelijk zijn via de Site of de applicatiewinkels zijn eigendom van Unipile.
De Gebruiker stemt ermee in de site, de diensten of een van de hierboven genoemde elementen op geen enkele wijze te gebruiken voor andere doeleinden dan hierin uiteengezet.

7. Persoonlijke gegevens

Unipile heeft alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor derden.
Het beheer van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers is het onderwerp van een speciaal document Privacybeleid en gegevensbescherming.

8. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

8.1 Toegekende rechten
De gebruiker is verplicht de overeenkomst en de algemene gebruiksvoorwaarden na te leven. De Unipile-diensten zijn eigendom van Unipile. De gebruiker krijgt een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om de Unipile-dienst te gebruiken. Deze licentie blijft van kracht totdat deze door de gebruiker of door Unipile wordt beëindigd. De oplossing van Unipile wordt in licentie gegeven aan de gebruiker, niet verkocht, en Unipile behoudt het eigendom van alle kopieën van de oplossing van Unipile.

Alle logo's, handelsmerken, dienstmerken, merknamen, domeinnamen en alle andere kenmerken van het merk Unipile zijn het exclusieve eigendom van Unipile. Het contract verleent de gebruiker geen enkel recht om enig kenmerk van het merk Unipile te gebruiken, ongeacht of dit voor commercieel of niet-commercieel gebruik is.

8.2 Toepassingen van derden
De services van Unipile kunnen integreren en samenwerken met applicaties, websites en services van derden wanneer u ervoor kiest om extra berichtenbronnen of kanalen toe te voegen aan uw gebruikersaccount. Het is belangrijk op te merken dat Unipile dient als toegangspoort voor verbinding met deze services van derden en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de acties en het gebruik van onze gebruikers. We zijn ook niet aansprakelijk in het geval dat een messagingprovider besluit accounts te blokkeren die via Unipile zijn verbonden.

Unipile fungeert als een facilitator die gebruikers in staat stelt hun messaging-accounts aan ons platform te koppelen met het oog op centralisatie en verbeterde communicatie. Het is cruciaal voor zowel software-uitgevers als individuele gebruikers om zich te houden aan de servicevoorwaarden en het beleid van de messagingproviders waarvan ze de diensten via Unipile benaderen.

Unipile behoudt zich het recht voor om accounts die niet voldoen aan de regels en het beleid van messaging providers te blokkeren of te verwijderen. De beslissing om diensten van derden in of uit te schakelen is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker en elk gebruik van dergelijke diensten is een directe overeenkomst tussen de gebruiker en de respectieve aanbieder van derden.

Wanneer een dienst van een derde partij is ingeschakeld op de Unipile Services van een gebruiker, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich bewust te zijn van de gegevens die worden gedeeld met de aanbieder van de derde partij en de redenen achter de toegang van de aanbieder tot dergelijke gegevens. Unipile valideert niet en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor het gedrag, de functionaliteit, de inhoud of eventuele transacties die gebruikers aangaan met de leveranciers van deze services van derden.

Gebruikers worden aangemoedigd voorzichtigheid te betrachten en de voorwaarden en het beleid van externe providers grondig door te nemen wanneer ze hun services integreren met Unipile.

8.3 Software-uitgevers en hun gebruikers
8.3.1 Naleving van de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker
Software-uitgevers die de API van Unipile in hun toepassingen integreren, zijn er verantwoordelijk voor dat hun gebruikers zich houden aan de gebruiksvoorwaarden en het beleid van Unipile. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de gebruiksregels en verantwoordelijkheden die in deze voorwaarden worden beschreven.

8.3.2 Gegevenstoegang en -beveiliging
Software-uitgevers die de API-oplossing van Unipile gebruiken, hebben toegang tot de gegevens van hun gebruikers. Daarom moeten ze robuuste beveiligingsmaatregelen implementeren en strikte vertrouwelijkheid handhaven met betrekking tot de gegevens van hun gebruikers. Het is noodzakelijk dat software-uitgevers prioriteit geven aan de beveiliging en privacy van gebruikersgegevens in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.

9. Verantwoordelijkheid van unipile

9.1 Betrouwbaarheid en veiligheid van de service

Unipile doet er alles aan om de betrouwbaarheid en veiligheid van zijn services te handhaven. We streven ernaar de beste beveiligingspraktijken toe te passen om gebruikersgegevens te beschermen. Unipile verbindt zich er ook toe de privacy van gebruikers te respecteren door geen toegang te verlenen tot de informatie die op onze servers is opgeslagen. Berichten van gebruikers worden op onze servers opgeslagen tijdens het verbindingsproces voor de account en worden verwijderd wanneer de bijbehorende e-mailaccount wordt verwijderd.

9.2 Service onderbrekingen en updates

Hoewel Unipile alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om een soepele werking van de services te garanderen, is het belangrijk op te merken dat bepaalde factoren, zoals technische problemen, onderhoud, tests of updates van applicaties, kunnen leiden tot tijdelijke onderbrekingen. In dergelijke gevallen proberen we de service zo snel mogelijk te herstellen. Het is belangrijk om te begrijpen dat Unipile geen specifieke service level agreement (SLA) garandeert. Wij werken op een best effort basis en onze verplichting is om redelijke inspanningen te leveren, maar wij garanderen geen ononderbroken service. We zijn eerder gebonden aan een middelen- dan aan een resultaatsverbintenis.

Bovendien kunnen leveranciers van berichtendiensten af en toe hun diensten bijwerken of wijzigen, waardoor bepaalde functies mogelijk tijdelijk niet beschikbaar zijn. Unipile is niet verantwoordelijk voor de keuzes en acties van deze providers en we bieden geen restituties of compensatie voor eventuele onderbrekingen van de service of wijzigingen in functies.

9.3 Flexibiliteit van abonnementen

Unipile legt geen verplichtingen op met betrekking tot de duur of continuïteit van de service. We erkennen dat ons bedrijf complex onderzoek en ontwikkeling met zich meebrengt. Abonnementen op onze services kunnen op elk moment worden beëindigd, zowel door de software-uitgevers (abonnees) als door Unipile.

9.4 Door gebruikers gegenereerde inhoud

Unipile is niet verantwoordelijk voor inhoud die wordt toegevoegd, geïmporteerd, gemaakt, verzonden of ontvangen door gebruikers van onze services. Gebruikers blijven als enige verantwoordelijk voor de inhoud waarmee ze interageren of die ze genereren tijdens het gebruik van Unipile.

10. Wijziging van uitkeringen

Unipile kan af en toe wijzigingen aanbrengen in de Overeenkomsten om geldige redenen, zoals het verbeteren van bestaande functies of kenmerken of het toevoegen van nieuwe functies of kenmerken aan de Dienst, het implementeren van technologische vooruitgang en redelijke technische aanpassingen aan de Dienst, het waarborgen van de werking of veiligheid van de Dienst, en om wettelijke of regelgevende redenen. In het geval van een wezenlijke wijziging van deze Overeenkomst, zal Unipile de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen door middel van passende kennisgevingen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een zichtbare kennisgeving of door de Gebruiker om toestemming te vragen in de Unipile Administratiedienst of door het verzenden van een e-mail. In sommige gevallen zal Unipile een kennisgeving aan de Gebruiker doen toekomen en zal voortzetting van het gebruik van de Dienst nadat wijzigingen zijn aangebracht, gelden als aanvaarding van die wijzigingen. Zorg ervoor dat u deze kennisgevingen zorgvuldig leest. Als u de Dienst niet wilt blijven gebruiken onder de nieuwe versie van de Overeenkomsten, kunt u uw account beëindigen door contact met ons op te nemen.

11. Overmacht

Niemand, noch Unipile noch de gebruiker, is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden als gevolg van gebeurtenissen buiten de redelijke controle van enige partij, zoals denial of service-aanvallen, storing van een derde host of utility provider, stakingen, tekorten, rellen, brand, overmacht, oorlog, terrorisme en overheidsmaatregelen.

12. Jurisdictie - Toepasselijk recht

Op de algemene gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Franse recht van toepassing.
Elk geschil tussen de Partijen dat voortvloeit uit de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering, beëindiging, schending, van de algemene gebruiksvoorwaarden zal voor de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van ROANNE, ook in geval van kort geding, beroep in garantie en/of een pluraliteit van verweerders.

nl_NLNL