Unipile logo
Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van Unipile, universele berichtenclient

Preambule

Unipile, SAS geregistreerd bij het RCS van Roanne onder het nummer 885 265 595 en waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 168 rue de la Rotonde 42153 RIORGES (hierna "Unipile") ontwikkelt een toepassing van het type "messaging client". Het centraliseert verschillende bronnen van berichten, stelt een geïntegreerde agenda voor, stelt gebruikers in staat om berichten te versturen en hun dagelijkse taken te verwerken.

1. Doel van de gebruikersovereenkomst

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het definiëren van de gebruiksvoorwaarden van de Unipile-oplossing. Ze vormen een bindende juridische overeenkomst tussen Unipile en elke gebruiker van het www.unipile.com platform, mobiele/PC/Mac/Linux applicaties (hierna "de gebruiker").

De gebruiker verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten of toepassingen van Unipile. De onderhavige gebruiksvoorwaarden vormen een contract tussen Unipile en de Gebruiker. Door zich te abonneren op of gebruik te maken van de Website, de Diensten, de toepassingen, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van de huidige versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. Account aanmaken en toegang tot applicaties

De applicaties van Unipile kunnen worden gebruikt door ze gratis te downloaden op de website www.unipile.com, op de platforms Google Play Store en Apple App Store, of door een online account aan te maken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de oprechtheid van de informatie die hij verstrekt en verplicht zich ertoe zijn informatie bij te werken of Unipile onverwijld op de hoogte te stellen van elke wijziging die van invloed is op zijn situatie.
De gebruiker verbindt zich ertoe Unipile onverwijld en op om het even welke manier op de hoogte te brengen van elke mededeling aan derden of diefstal van zijn wachtwoord.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten onder zijn wachtwoord totdat hij Unipile heeft verzocht het wachtwoord te wijzigen.

Het wachtwoord kan op elk moment worden gewijzigd. De account kan ook op elk moment worden opgezegd na een verzoek van de gebruiker aan de klantenservice door een e-mail te sturen naar start@unipile.com of door in te loggen op zijn klantenaccount. start@unipile.com door in te loggen op zijn gebruikersaccount.

De gebruiker stemt ermee in om de regels van het gezond verstand te respecteren voor het gebruik van zijn wachtwoord, in het bijzonder om het regelmatig te wijzigen (bij voorkeur elke maand), om het niet aan een onbevoegde derde mee te delen, om een wachtwoord van minstens 8 tekens te gebruiken, inclusief hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens, om het niet te gebruiken op een openbare of onbeveiligde computer, om hetzelfde wachtwoord niet te gebruiken op een andere software of internetsite, om het wachtwoord niet zichtbaar te maken op zijn werkstation of in een gratis consultatie.

Unipile kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van de gebruikersaccount.

3. Inwerkingtreding en duur van het contract - Duur, facturering, beëindiging en migratie

Zoals hierboven beschreven, kunnen gebruikers de Unipile-toepassingen gratis gebruiken. Het gebruik van de gratis service wordt uitgelegd wanneer u de Unipile-toepassingen gebruikt. De gratis service vereist geen enkele vorm van betaling. Gebruikers kunnen het gebruik van deze service op elk moment stopzetten en de gegevens van hun administratieaccount verwijderen als ze er een hadden aangemaakt in hun klantenzone.

Gebruikers kunnen zich ook abonneren op betaalde abonnementen voor meer geavanceerde functies.

Een gratis abonnement loopt door tot het wordt beëindigd, terwijl een betaald abonnement een looptijd heeft die kan verlopen of kan worden beëindigd. Het contract blijft van kracht totdat alle bestelde abonnementen zijn verlopen of beëindigd. Beëindiging van dit contract beëindigt alle abonnementen. De beëindiging wordt uitgevoerd vanuit de klantenzone.

Tenzij anders bepaald door de gebruiker, worden alle betaalde abonnementen automatisch verlengd zonder dat het nodig is om de administratie-interface te doorlopen. De verlenging is gelijk aan de duur van de vorige periode. De eenheidsprijs die wordt toegepast tijdens de automatische verlenging is gelijk aan de prijs van de vorige periode.

Ons factureringssysteem werkt volgens een op gebruik gebaseerd model. Het aantal verbonden accounts op het account van de gebruiker tijdens de factureringsperiode bepaalt het factureringsvolume aan het einde van de periode. Als een gebruiker bijvoorbeeld 106 accounts heeft aangesloten tijdens de periode, wordt deze gefactureerd voor 106 keer de kosten per eenheid die zijn gedefinieerd in hun prijstabel die beschikbaar is in hun persoonlijke ruimte. Bij beëindiging van het abonnement is elke lopende periode volledig verschuldigd. Het factuurbedrag voor de laatste maand wordt bepaald volgens dezelfde rekenregels die eerder zijn uitgelegd.

Unipile kan haar vergoedingen en factureringspraktijken te allen tijde wijzigen, maar een dergelijke wijziging wordt pas van kracht vanaf de volgende abonnementsperiode of als de gebruiker van abonnementstype verandert.

In elk geval blijven de Overeenkomsten van kracht totdat ze door de gebruiker of door Unipile worden beëindigd. Unipile kan de Overeenkomsten te allen tijde beëindigen of de toegang tot de Unipile Services opschorten, inclusief in het geval van daadwerkelijk of vermoed ongeoorloofd gebruik van de Unipile Services of Content, schending van de Overeenkomsten, of indien Unipile Services intrekt (in welk geval Unipile u binnen een redelijke termijn op de hoogte zal stellen). In het geval van beëindiging van de Overeenkomsten, door de gebruiker of Unipile, of indien Unipile de toegang tot de Service opschort, aanvaardt Unipile geen enkele aansprakelijkheid jegens de gebruiker en zal Unipile geen bedragen restitueren die reeds door de gebruiker zijn betaald, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Indien de Gebruiker aan Unipile verschuldigde kosten dertig (30) dagen of meer achterstallig zijn, kan Unipile, zonder haar overige rechten en rechtsmiddelen te beperken, een geprijsde Dienst terugzetten naar een gratis plan totdat deze bedragen volledig zijn betaald, op voorwaarde dat Unipile Gebruiker tien (10) of meer dagen van tevoren in kennis heeft gesteld van het feit dat zijn account een betalingsachterstand heeft. De klant erkent en stemt ermee in dat downgraden naar een lager pakket zal resulteren in een vermindering van bepaalde functies en functionaliteit en een mogelijk verlies van toegang tot Gebruikersgegevens, zoals wordt geïllustreerd door de pakketvergelijking in het prijstabel dat toegankelijk is in het gebruikersaccount.

In het geval van migratie van de dienst van een boost-aanbieding naar een team-aanbieding, zal de gebruiker profiteren van een tegoedbon om de dubbele factureringsperiode te dekken, als volgt berekend: (Einddatum van Boost abonnement - (Dag van Team abonnement +1)) x (30 dagen abonnementsbedrag).

4. Kies ervoor om bètatester te worden

We zijn op zoek naar bètatesters om ons te helpen onze nieuwe functies te testen. Deze functies worden aangeduid als een "bètaversie" of met termen of zinnen met een vergelijkbare betekenis (hierna afzonderlijk een "bètaproduct" genoemd). Bètaproducten zijn mogelijk nog niet klaar voor gebruik. Daarom zijn ze beschikbaar "zoals ze zijn" en zijn garanties of contractuele toezeggingen die we voor andere diensten doen niet van toepassing. We moedigen de gebruiker aan om eventuele problemen met onze bètaproducten te melden; de belangrijkste reden waarom we bètaprogramma's uitvoeren is om problemen te elimineren voordat we een nieuwe functie algemeen beschikbaar maken.

5. Definitie van diensten

Unipile biedt twee hoofdproducten:

5.1 Unipile berichtentoepassing

Onze berichtentoepassing is ontworpen om informatie van verschillende externe berichtensystemen te centraliseren, waardoor het voor onze gebruikers handig is om hun communicatie op één plaats te beheren. Met onze applicatie kun je berichten van de volgende berichtkanalen openen en versturen: Gmail, Outlook, IMAP, WhatsApp, Linkedin, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Google Calendar... Je kunt zelf kiezen welke kanalen je in Unipile wilt integreren op basis van je voorkeuren. Bovendien maakt Unipile communicatie mogelijk binnen teams of groepen zoals gedefinieerd op onze website (www.unipile.com). Je kunt ook kalenders van derden koppelen en beheren en naadloos evenementen aanmaken, wijzigen of verwijderen.

5.2 Unipile API-oplossing voor software-uitgevers

Onze API-oplossing is ontworpen voor software-uitgevers, zodat ze de berichtenkanalen van hun gebruikers kunnen integreren in hun softwareapplicaties. Net als in onze messagingapplicatie worden de volgende messagingkanalen ondersteund: Gmail, Outlook, IMAP, WhatsApp, Linkedin, Facebook Messenger, Instagram, Twitter... en Google Calendar. Deze oplossing stelt software-uitgevers in staat om hun software uit te breiden met robuuste berichtmogelijkheden.

6. Gebruik van de diensten

Elke site verklaart dat het voldoet aan de regelgeving die van toepassing is op zijn activiteit.
In het algemeen garandeert de Gebruiker dat de informatie die via de Unipile-diensten wordt verstuurd, niet in strijd is met enige wettelijke, reglementaire of internationale verdragsbepaling die op hem van toepassing is en in het bijzonder met de bepalingen die van kracht zijn in Frankrijk, in de staat waar de Gebruiker zijn activiteit uitoefent en in de staat waar de personen verblijven die in zijn adresboek zijn opgenomen, noch met de rechten van derden.

6.1 Intellectuele en industriële eigendomsrechten van de gebruiker
De Gebruiker is de enige eigenaar van de gegevens die hij gebruikt in de toepassingen van Unipile. Onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de Overeenkomst, geeft de Gebruiker Unipile toestemming om zijn naam, zijn merk en zijn visuele identiteit te gebruiken met als enig doel de Diensten uit te voeren.
De gebruiker garandeert Unipile dat hij/zij de volledige bevoegdheid en bekwaamheid heeft om de intellectuele en industriële eigendomsrechten te exploiteren en te verlenen en dat deze rechten op geen enkele wijze zijn overgedragen, bezwaard, bezwaard of op enige wijze zijn overgedragen ten gunste van een derde.
De gebruiker garandeert tevens dat hij/zij geen enkele handeling heeft verricht en zal verrichten, door middel van overdracht aan een derde of op enige andere wijze, die het gebruik van de intellectuele en industriële eigendomsrechten in gevaar zou kunnen brengen. De gebruiker garandeert ook dat er geen proces of rechtszaak loopt of op het punt staat te worden aangespannen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten.
Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe om Unipile te vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, alsook tegen elk vonnis dat tegen hem zou worden uitgesproken ten gevolge van de niet-naleving van onderhavig artikel.

6.2 Intellectuele en industriële eigendomsrechten van Unipile
Unipile is eigenaar van het geheel van haar diensten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarop. Unipile stelt softwarecomponenten beschikbaar aan gebruikers via applicatiewinkels of andere kanalen. Unipile verleent de gebruiker een beperkte, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie.
Alle programma's, diensten, processen, ontwerpen, software, technologieën, handelsmerken en handelsnamen, uitvindingen die op de website staan, toegankelijk zijn via de Site of de applicatiewinkels zijn eigendom van Unipile.
De Gebruiker stemt ermee in de site, de diensten of een van de hierboven genoemde elementen op geen enkele wijze te gebruiken voor andere doeleinden dan hierin uiteengezet.

7. Persoonlijke gegevens

Unipile heeft alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor derden.
Het beheer van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers is het onderwerp van een speciaal document Privacybeleid en gegevensbescherming.

8. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

8.1 Toegekende rechten
De gebruiker is verplicht de overeenkomst en de algemene gebruiksvoorwaarden na te leven. De Unipile-diensten zijn eigendom van Unipile. De gebruiker krijgt een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om de Unipile-dienst te gebruiken. Deze licentie blijft van kracht totdat deze door de gebruiker of door Unipile wordt beëindigd. De softwaretoepassingen van Unipile worden in licentie gegeven aan de gebruiker, niet verkocht, en Unipile behoudt het eigendom van alle kopieën van de softwaretoepassingen van Unipile, zelfs nadat deze zijn geïnstalleerd op de computers en mobiele apparaten van de gebruiker.

Alle logo's, handelsmerken, dienstmerken, merknamen, domeinnamen en alle andere kenmerken van het merk Unipile zijn het exclusieve eigendom van Unipile. Het contract verleent de gebruiker geen enkel recht om enig kenmerk van het merk Unipile te gebruiken, ongeacht of dit voor commercieel of niet-commercieel gebruik is.

8.2 Toepassingen van derden
De services van Unipile kunnen integreren en samenwerken met applicaties, websites en services van derden wanneer u ervoor kiest om extra berichtenbronnen of kanalen toe te voegen aan uw gebruikersaccount. Het is belangrijk op te merken dat Unipile dient als toegangspoort voor verbinding met deze services van derden en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de acties en het gebruik van onze gebruikers. We zijn ook niet aansprakelijk in het geval dat een messagingprovider besluit accounts te blokkeren die via Unipile zijn verbonden.

Unipile fungeert als een facilitator die gebruikers in staat stelt hun messaging-accounts aan ons platform te koppelen met het oog op centralisatie en verbeterde communicatie. Het is cruciaal voor zowel software-uitgevers als individuele gebruikers om zich te houden aan de servicevoorwaarden en het beleid van de messagingproviders waarvan ze de diensten via Unipile benaderen.

Unipile behoudt zich het recht voor om accounts die niet voldoen aan de regels en het beleid van messaging providers te blokkeren of te verwijderen. De beslissing om diensten van derden in of uit te schakelen is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker en elk gebruik van dergelijke diensten is een directe overeenkomst tussen de gebruiker en de respectieve aanbieder van derden.

Wanneer een dienst van een derde partij is ingeschakeld op de Unipile Services van een gebruiker, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich bewust te zijn van de gegevens die worden gedeeld met de aanbieder van de derde partij en de redenen achter de toegang van de aanbieder tot dergelijke gegevens. Unipile valideert niet en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor het gedrag, de functionaliteit, de inhoud of eventuele transacties die gebruikers aangaan met de leveranciers van deze services van derden.

Gebruikers worden aangemoedigd voorzichtigheid te betrachten en de voorwaarden en het beleid van externe providers grondig door te nemen wanneer ze hun services integreren met Unipile.

8.3 Software-uitgevers en hun gebruikers
8.3.1 Naleving van de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker
Software-uitgevers die de API van Unipile in hun toepassingen integreren, zijn er verantwoordelijk voor dat hun gebruikers zich houden aan de gebruiksvoorwaarden en het beleid van Unipile. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de gebruiksregels en verantwoordelijkheden die in deze voorwaarden worden beschreven.

8.3.2 Gegevenstoegang en -beveiliging
Software-uitgevers die de API-oplossing van Unipile gebruiken, hebben toegang tot de gegevens van hun gebruikers. Daarom moeten ze robuuste beveiligingsmaatregelen implementeren en strikte vertrouwelijkheid handhaven met betrekking tot de gegevens van hun gebruikers. Het is noodzakelijk dat software-uitgevers prioriteit geven aan de beveiliging en privacy van gebruikersgegevens in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving.

9. Verantwoordelijkheid van unipile

9.1 Betrouwbaarheid en veiligheid van de service

Unipile doet er alles aan om de betrouwbaarheid en veiligheid van zijn services te handhaven. We streven ernaar de beste beveiligingspraktijken toe te passen om gebruikersgegevens te beschermen. Unipile verbindt zich er ook toe de privacy van gebruikers te respecteren door geen toegang te verlenen tot de informatie die op onze servers is opgeslagen. Berichten van gebruikers worden op onze servers opgeslagen tijdens het verbindingsproces voor de account en worden verwijderd wanneer de bijbehorende e-mailaccount wordt verwijderd.

9.2 Service onderbrekingen en updates

Hoewel Unipile alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om een soepele werking van de services te garanderen, is het belangrijk op te merken dat bepaalde factoren, zoals technische problemen, onderhoud, tests of updates van applicaties, kunnen leiden tot tijdelijke onderbrekingen. In dergelijke gevallen proberen we de service zo snel mogelijk te herstellen. Het is belangrijk om te begrijpen dat Unipile geen specifieke service level agreement (SLA) garandeert. Wij werken op een best effort basis en onze verplichting is om redelijke inspanningen te leveren, maar wij garanderen geen ononderbroken service. We zijn eerder gebonden aan een middelen- dan aan een resultaatsverbintenis.

Bovendien kunnen leveranciers van berichtendiensten af en toe hun diensten bijwerken of wijzigen, waardoor bepaalde functies mogelijk tijdelijk niet beschikbaar zijn. Unipile is niet verantwoordelijk voor de keuzes en acties van deze providers en we bieden geen restituties of compensatie voor eventuele onderbrekingen van de service of wijzigingen in functies.

9.3 Flexibiliteit van abonnementen

Unipile legt geen verplichtingen op met betrekking tot de duur of continuïteit van de service. We erkennen dat ons bedrijf complex onderzoek en ontwikkeling met zich meebrengt. Abonnementen op onze services kunnen op elk moment worden beëindigd, zowel door de software-uitgevers (abonnees) als door Unipile.

9.4 Door gebruikers gegenereerde inhoud

Unipile is niet verantwoordelijk voor inhoud die wordt toegevoegd, geïmporteerd, gemaakt, verzonden of ontvangen door gebruikers van onze services. Gebruikers blijven als enige verantwoordelijk voor de inhoud waarmee ze interageren of die ze genereren tijdens het gebruik van Unipile.

10. Wijziging van uitkeringen

Unipile kan af en toe wijzigingen aanbrengen in de Overeenkomsten om geldige redenen, zoals het verbeteren van bestaande functies of kenmerken of het toevoegen van nieuwe functies of kenmerken aan de Dienst, het implementeren van technologische vooruitgang en redelijke technische aanpassingen aan de Dienst, het waarborgen van de werking of veiligheid van de Dienst, en om wettelijke of regelgevende redenen. In het geval van een wezenlijke wijziging van deze Overeenkomst, zal Unipile de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen door middel van passende kennisgevingen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een zichtbare kennisgeving of door de Gebruiker om toestemming te vragen in de Unipile Administratiedienst of door het verzenden van een e-mail. In sommige gevallen zal Unipile een kennisgeving aan de Gebruiker doen toekomen en zal voortzetting van het gebruik van de Dienst nadat wijzigingen zijn aangebracht, gelden als aanvaarding van die wijzigingen. Zorg ervoor dat u deze kennisgevingen zorgvuldig leest. Als u de Dienst niet wilt blijven gebruiken onder de nieuwe versie van de Overeenkomsten, kunt u uw account beëindigen door contact met ons op te nemen.

11. Overmacht

Niemand, noch Unipile noch de gebruiker, is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden als gevolg van gebeurtenissen buiten de redelijke controle van enige partij, zoals denial of service-aanvallen, storing van een derde host of utility provider, stakingen, tekorten, rellen, brand, overmacht, oorlog, terrorisme en overheidsmaatregelen.

12. Jurisdictie - Toepasselijk recht

Op de algemene gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Franse recht van toepassing.
Elk geschil tussen de Partijen dat voortvloeit uit de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering, beëindiging, schending, van de algemene gebruiksvoorwaarden zal voor de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van ROANNE, ook in geval van kort geding, beroep in garantie en/of een pluraliteit van verweerders.

nl_NLNL