Logo Unipile
Ogólne warunki użytkowania

Ogólne warunki korzystania z Unipile, uniwersalnego klienta wiadomości

Preambuła

Unipile, SAS zarejestrowana w RCS w Roanne pod numerem 885 265 595 i której siedziba znajduje się pod adresem 168 rue de la Rotonde 42153 RIORGES (zwana dalej "Unipile") opracowuje aplikację typu klient wiadomości. Centralizuje ona różne źródła wiadomości, proponuje zintegrowaną agendę, umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości i przetwarzanie ich codziennych zadań.

1. Cel Umowy z Użytkownikiem

Celem niniejszych Ogólnych warunków użytkowania jest określenie warunków korzystania z rozwiązania Unipile. Stanowią one wiążącą umowę prawną między Unipile a dowolnym użytkownikiem platformy www.unipile.com, aplikacji mobilnych/PC/Mac/Linux (zwanym dalej "Użytkownikiem").

Użytkownik odnosi się do każdej osoby fizycznej lub prawnej korzystającej z usług lub aplikacji Unipile. Niniejsze warunki użytkowania stanowią umowę między Unipile a Użytkownikiem. Subskrybując lub korzystając z Witryny, Usług, aplikacji, Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zaakceptował bez zastrzeżeń aktualną wersję niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.

2. Tworzenie konta i dostęp do aplikacji

Korzystanie z aplikacji Unipile może odbywać się poprzez swobodne pobieranie aplikacji na stronie internetowej www.unipile.com, na platformach Google Play Store, Apple App Store lub poprzez utworzenie konta online.

Użytkownik jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych przez siebie informacji i zobowiązuje się do ich aktualizacji lub niezwłocznego powiadomienia Unipile o wszelkich zmianach mających wpływ na jego sytuację.
Użytkownik wyraża zgodę na bezzwłoczne powiadomienie Unipile w dowolny sposób o przekazaniu osobom trzecim lub kradzieży jego hasła.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług przy użyciu swojego hasła, dopóki nie zażąda od Unipile jego zmiany.

Hasło można zmienić w dowolnym momencie. Konto może również zostać usunięte w dowolnym momencie na prośbę użytkownika skierowaną do działu obsługi klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres start@unipile.com lub zalogowanie się do strefy klienta. start@unipile.com logując się na swoje konto użytkownika.

Użytkownik zgadza się przestrzegać zdroworozsądkowych zasad korzystania ze swojego hasła, w szczególności regularnie je zmieniać (najlepiej co miesiąc), nie ujawniać go nieupoważnionym osobom trzecim, używać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, w tym wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych, nie używać go na publicznym lub niezabezpieczonym komputerze, nie używać tego samego hasła na innym oprogramowaniu lub stronie internetowej, nie uwidaczniać hasła na swojej stacji roboczej lub w bezpłatnej konsultacji.

Unipile nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe wykorzystanie konta użytkownika.

3. Wejście w życie i okres obowiązywania umowy - czas trwania, fakturowanie, rozwiązanie i migracja

Jak opisano powyżej, użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Unipile za darmo. Korzystanie z bezpłatnej usługi jest wyjaśnione podczas korzystania z aplikacji Unipile. Usługa bezpłatna nie wymaga żadnych środków płatniczych. Użytkownicy mogą zaprzestać korzystania z tej usługi w dowolnym momencie i usunąć dane swojego konta administracyjnego, jeśli utworzyli je w swoim obszarze klienta.

Użytkownicy mogą również subskrybować płatne subskrypcje, aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje.

Bezpłatna subskrypcja trwa do momentu jej zakończenia, podczas gdy płatna subskrypcja ma okres ważności, który może wygasnąć lub zostać zakończony. Umowa obowiązuje do momentu wygaśnięcia lub zakończenia wszystkich zamówionych subskrypcji. Wypowiedzenie umowy powoduje zakończenie wszystkich subskrypcji. Wypowiedzenia dokonuje się w obszarze klienta.

O ile użytkownik nie postanowi inaczej, wszystkie płatne subskrypcje odnawiają się automatycznie bez konieczności przechodzenia przez interfejs administracyjny. Odnowienie jest równe czasowi trwania poprzedniego okresu. Cena jednostkowa stosowana podczas automatycznego odnowienia jest równa cenie z poprzedniego okresu.

Nasz system rozliczeniowy działa w oparciu o model użytkowania. Liczba połączonych kont na koncie użytkownika w okresie rozliczeniowym określa wielkość rozliczenia na koniec okresu. Na przykład, jeśli użytkownik podłączył 106 kont w danym okresie, zostanie obciążony 106-krotnością kosztu jednostkowego zdefiniowanego w jego siatce cenowej dostępnej w jego przestrzeni osobistej. Jeśli chodzi o zakończenie subskrypcji, każdy trwający okres jest płatny w całości. Kwota rozliczenia za ostatni miesiąc zostanie określona zgodnie z tymi samymi zasadami obliczania, które zostały wyjaśnione wcześniej.

Unipile może zmienić swoje praktyki dotyczące opłat i rozliczeń w dowolnym momencie, ale taka zmiana będzie obowiązywać dopiero od następnego okresu subskrypcji lub jeśli użytkownik zmieni typ subskrypcji.

W każdym przypadku Umowy pozostaną w mocy do czasu ich rozwiązania przez użytkownika lub przez Unipile. Unipile może rozwiązać Umowy lub zawiesić dostęp do Usług Unipile w dowolnym momencie, w tym w przypadku faktycznego lub podejrzewanego nieautoryzowanego korzystania z Usług Unipile lub Treści, naruszenia Umów lub w przypadku wycofania Usług przez Unipile (w takim przypadku Unipile powiadomi użytkownika w rozsądnym terminie). W przypadku rozwiązania Umów przez użytkownika lub Unipile lub w przypadku zawieszenia przez Unipile dostępu do Usługi, Unipile nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika i nie zwróci żadnych kwot już zapłaconych przez użytkownika, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Jeśli opłaty należne Unipile od Użytkownika zalegają z płatnościami przez trzydzieści (30) dni lub dłużej, Unipile może, bez ograniczania swoich innych praw i środków zaradczych, przywrócić dowolną wycenioną Usługę do bezpłatnych planów do czasu pełnej zapłaty takich kwot, pod warunkiem, że Unipile powiadomi Użytkownika z co najmniej dziesięciodniowym (10) wyprzedzeniem, że jego konto zalega z płatnościami. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przejście na niższy pakiet spowoduje ograniczenie niektórych funkcji i funkcjonalności oraz możliwą utratę dostępu do Danych użytkownika, co ilustruje porównanie pakietów w siatce cenowej dostępnej na koncie użytkownika.

W przypadku migracji usługi z oferty Boost do oferty Team użytkownik otrzyma notę kredytową na pokrycie podwójnego okresu rozliczeniowego, obliczoną w następujący sposób: (Data zakończenia subskrypcji Boost - (Dzień subskrypcji Team +1)) x (30-dniowa kwota subskrypcji).

4. Wybierz bycie beta testerem

Poszukujemy beta testerów, którzy pomogą nam przetestować nasze nowe funkcje. Funkcje te będą oznaczone jako wersja "beta" lub za pomocą terminów lub wyrażeń o podobnym znaczeniu (zwanych dalej indywidualnie "Produktem Beta"). Produkty Beta mogą nie być gotowe do wdrożenia. W związku z tym są one dostępne "w stanie, w jakim się znajdują", a wszelkie gwarancje lub zobowiązania umowne, które podejmujemy w odniesieniu do innych usług, nie będą miały zastosowania. Zachęcamy użytkowników do zgłaszania wszelkich problemów z naszymi produktami w wersji beta; głównym powodem, dla którego prowadzimy programy beta, jest wyeliminowanie problemów przed szerokim udostępnieniem nowej funkcji.

5. Definicja usług

Unipile oferuje dwa podstawowe produkty:

5.1 Aplikacja Unipile Messaging

Nasza aplikacja do przesyłania wiadomości została zaprojektowana w celu scentralizowania informacji z różnych zewnętrznych systemów przesyłania wiadomości, dzięki czemu nasi użytkownicy mogą wygodnie zarządzać swoją komunikacją w jednym miejscu. Nasza aplikacja umożliwia dostęp i wysyłanie wiadomości z następujących kanałów komunikacyjnych: Gmail, Outlook, IMAP, WhatsApp, Linkedin, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Kalendarz Google... Użytkownik może wybrać, które kanały zintegrować z Unipile w oparciu o swoje preferencje. Ponadto Unipile umożliwia komunikację w ramach zespołów lub grup zdefiniowanych na naszej stronie internetowej (www.unipile.com). Możesz także łączyć i zarządzać kalendarzami innych firm, tworzyć, modyfikować lub usuwać wydarzenia w sposób płynny.

5.2 Rozwiązanie Unipile API dla wydawców oprogramowania

Nasze rozwiązanie API jest przeznaczone dla wydawców oprogramowania, umożliwiając im integrację kanałów wiadomości użytkowników z ich aplikacjami. Podobnie jak w naszej aplikacji do obsługi wiadomości, obsługiwane kanały wiadomości obejmują Gmail, Outlook, IMAP, WhatsApp, Linkedin, Facebook Messenger, Instagram, Twitter... i Kalendarz Google. To rozwiązanie umożliwia wydawcom oprogramowania rozszerzenie ich oprogramowania o solidne możliwości przesyłania wiadomości.

6. Korzystanie z usług

Każda witryna oświadcza, że przestrzega przepisów mających zastosowanie do jej działalności.
Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik gwarantuje, że informacje przesyłane za pośrednictwem Usług Unipile nie naruszają żadnych przepisów prawnych, regulacyjnych ani konwencji międzynarodowych mających do niego zastosowanie, a w szczególności przepisów obowiązujących we Francji, w państwie, w którym Użytkownik prowadzi swoją działalność oraz w państwie, w którym zamieszkują osoby widniejące w jego książkach kontaktowych, ani praw osób trzecich.

6.1 Prawa własności intelektualnej i przemysłowej użytkownika
Użytkownik jest jedynym właścicielem danych, które wykorzystuje w aplikacjach Unipile. Z zastrzeżeniem warunków korzystania z Umowy, Użytkownik upoważnia Unipile do używania jego nazwy, marki i identyfikacji wizualnej wyłącznie w celu świadczenia Usług.
Użytkownik gwarantuje Unipile, że posiada pełne uprawnienia i zdolność do wykorzystywania i przyznawania praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz że prawa te nie zostały w żaden sposób przeniesione, obciążone hipoteką, obciążone lub w jakikolwiek sposób przekazane na rzecz osoby trzeciej.
Użytkownik gwarantuje również, że nie dokonał i nie dokona, poprzez przeniesienie na osobę trzecią lub w jakikolwiek inny sposób, żadnego działania, które mogłoby zagrozić korzystaniu z praw własności intelektualnej i przemysłowej. Użytkownik gwarantuje również, że nie toczy się ani nie będzie się toczyć żadne postępowanie sądowe dotyczące praw własności intelektualnej.
Ponadto użytkownik zobowiązuje się zagwarantować Unipile ochronę przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, a także wszelkimi wyrokami, które zostałyby wydane przeciwko niemu w wyniku nieprzestrzegania niniejszego artykułu.

6.2 Prawa własności intelektualnej i przemysłowej Unipile
Unipile jest właścicielem całości swoich usług, w tym wszystkich praw własności intelektualnej do nich. Unipile udostępnia komponenty oprogramowania użytkownikom za pośrednictwem sklepów z aplikacjami lub innych kanałów. Unipile udziela użytkownikowi ograniczonej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji.
Wszystkie programy, usługi, procesy, projekty, oprogramowanie, technologie, znaki towarowe i nazwy handlowe, wynalazki pojawiające się na stronie internetowej, dostępne za pośrednictwem Witryny lub sklepów z aplikacjami są własnością Unipile.
Użytkownik zgadza się nie korzystać w żaden sposób z witryny, usług lub jakichkolwiek elementów określonych powyżej w celach innych niż określone w niniejszym dokumencie.

7. Dane osobowe

Unipile podjął wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności w celu zapobieżenia ich zniekształceniu, uszkodzeniu lub uzyskaniu do nich dostępu przez osoby trzecie.
Zarządzanie danymi osobowymi naszych użytkowników jest przedmiotem dedykowanego dokumentu Polityka prywatności i ochrona danych.

8. Odpowiedzialność użytkownika

8.1 Przyznane prawa
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Umowy i ogólnych warunków użytkowania. Usługi Unipile są własnością Unipile. Użytkownik otrzymuje ograniczoną, niewyłączną, odwołalną licencję na korzystanie z usługi Unipile. Niniejsza licencja pozostaje w mocy do momentu jej wypowiedzenia przez Użytkownika lub Unipile. Aplikacje Unipile są licencjonowane Użytkownikowi, a nie sprzedawane, a Unipile zachowuje prawo własności do wszystkich kopii aplikacji Unipile nawet po ich zainstalowaniu na komputerach i urządzeniach mobilnych Użytkownika.

Wszystkie logo, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy marek, nazwy domen i wszelkie inne cechy marki Unipile są wyłączną własnością Unipile. Umowa nie przyznaje użytkownikowi żadnego prawa do korzystania z jakichkolwiek cech marki Unipile, zarówno do użytku komercyjnego, jak i niekomercyjnego.

8.2 Aplikacje innych firm
Usługi Unipile mogą integrować się i wchodzić w interakcje z aplikacjami, stronami internetowymi i usługami stron trzecich, gdy użytkownik zdecyduje się dodać dodatkowe źródła wiadomości lub kanały do swojego konta użytkownika. Ważne jest, aby pamiętać, że Unipile służy jako brama do łączenia się z tymi usługami stron trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za działania i korzystanie z nich przez naszych użytkowników. Nie ponosimy również odpowiedzialności w przypadku, gdy dostawca usług przesyłania wiadomości zdecyduje się zablokować konta połączone za pośrednictwem Unipile.

Unipile działa jako pośrednik, umożliwiając użytkownikom łączenie swoich kont komunikatorów z naszą platformą w celu centralizacji i usprawnienia komunikacji. Ważne jest, aby zarówno wydawcy oprogramowania, jak i indywidualni użytkownicy przestrzegali warunków świadczenia usług i zasad dostawców komunikatorów, do których usług uzyskują dostęp za pośrednictwem Unipile.

Unipile zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont, które nie są zgodne z zasadami i politykami dostawców komunikatorów. Decyzja o włączeniu lub wyłączeniu usług stron trzecich leży wyłącznie w gestii użytkownika, a korzystanie z takich usług jest bezpośrednią umową między użytkownikiem a odpowiednim dostawcą zewnętrznym.

Gdy usługa strony trzeciej jest włączona w Usługach Unipile użytkownika, obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z danymi udostępnianymi dostawcy zewnętrznemu i przyczynami dostępu dostawcy do takich danych. Unipile nie zatwierdza ani nie przyjmuje odpowiedzialności za zachowanie, funkcjonalność, treść lub jakiekolwiek transakcje, w które użytkownicy mogą angażować się z dostawcami tych usług stron trzecich.

Zachęcamy użytkowników do zachowania ostrożności i dokładnego zapoznania się z warunkami, zasadami i politykami dostawców zewnętrznych podczas integracji ich usług z Unipile.

8.3 Wydawcy oprogramowania i ich użytkownicy
8.3.1 Zgodność użytkownika z warunkami użytkowania
Wydawcy oprogramowania integrujący API Unipile w swoich aplikacjach są odpowiedzialni za zapewnienie, że ich użytkownicy przestrzegają warunków użytkowania i zasad określonych przez Unipile. Obejmuje to między innymi zasady użytkowania i obowiązki określone w niniejszych warunkach.

8.3.2 Dostęp do danych i bezpieczeństwo
Wydawcy oprogramowania korzystający z rozwiązania API Unipile będą mieli dostęp do danych swoich użytkowników. W związku z tym muszą wdrożyć solidne środki bezpieczeństwa i zachować ścisłą poufność w odniesieniu do danych swoich użytkowników. Konieczne jest, aby wydawcy oprogramowania traktowali priorytetowo bezpieczeństwo i prywatność danych użytkowników zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

9. Odpowiedzialność unipile

9.1 Niezawodność i bezpieczeństwo usług

Unipile dokłada wszelkich starań, aby utrzymać niezawodność i bezpieczeństwo swoich usług. Staramy się wdrażać najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników. Unipile zobowiązuje się również do poszanowania prywatności użytkowników, powstrzymując się od dostępu do informacji przechowywanych na naszych serwerach. Wiadomości użytkowników są przechowywane na naszych serwerach podczas procesu łączenia konta i są usuwane po usunięciu powiązanego konta e-mail.

9.2 Przerwy w świadczeniu usług i aktualizacje

Chociaż Unipile dokłada wszelkich starań, aby zapewnić płynne działanie swoich usług, należy pamiętać, że niektóre czynniki, takie jak trudności techniczne, konserwacja, testowanie lub aktualizacje aplikacji, mogą prowadzić do tymczasowych przerw. W takich przypadkach dołożymy wszelkich starań, aby przywrócić usługę tak szybko, jak to możliwe. Ważne jest, aby zrozumieć, że Unipile nie gwarantuje określonego poziomu usług (SLA). Działamy w oparciu o najlepsze starania, a naszym zobowiązaniem jest podejmowanie uzasadnionych wysiłków, ale nie gwarantujemy nieprzerwanej usługi. Jesteśmy związani zobowiązaniem dotyczącym środków, a nie wyników.

Ponadto dostawcy usług przesyłania wiadomości mogą od czasu do czasu aktualizować lub modyfikować swoje usługi, potencjalnie powodując tymczasową niedostępność niektórych funkcji. Unipile nie ponosi odpowiedzialności za wybory i działania tych dostawców, a my nie zapewniamy zwrotów ani rekompensat za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu usług lub zmiany funkcji, które mogą wystąpić.

9.3 Elastyczność subskrypcji

Unipile nie nakłada zobowiązań dotyczących czasu trwania lub ciągłości usług. Przyjmujemy do wiadomości, że nasza działalność obejmuje złożone badania i rozwój. Subskrypcje naszych usług mogą zostać zakończone w dowolnym momencie, zarówno przez wydawców oprogramowania (subskrybentów), jak i przez Unipile.

9.4 Treści generowane przez użytkowników

Unipile nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści dodawane, importowane, tworzone, wysyłane lub odbierane przez użytkowników w naszych usługach. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści, z którymi wchodzą w interakcję lub które generują podczas korzystania z usług Unipile.

10. Modyfikacja świadczeń

Unipile może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w Umowach z ważnych powodów, takich jak ulepszanie istniejących funkcji lub funkcji lub dodawanie nowych funkcji lub funkcji do Usługi, wdrażanie postępu technologicznego i uzasadnionych dostosowań technicznych do Usługi, zapewnianie działania lub bezpieczeństwa Usługi oraz ze względów prawnych lub regulacyjnych. W przypadku istotnej zmiany niniejszej Umowy Unipile poinformuje Użytkownika za pomocą odpowiednich powiadomień, na przykład publikując widoczne powiadomienie lub prosząc Użytkownika o zgodę w Serwisie Administracyjnym Unipile lub wysyłając wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach Unipile może powiadomić użytkownika, a dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian będzie stanowić akceptację tych zmian. Należy uważnie przeczytać te powiadomienia. Jeśli użytkownik nie chce kontynuować korzystania z Usługi zgodnie z nową wersją Umów, może zamknąć swoje konto, kontaktując się z nami.

11. Siła wyższa

Ani Unipile, ani użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków w wyniku zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą którejkolwiek ze stron, takich jak ataki typu "odmowa usługi", awaria zewnętrznego hosta lub dostawcy mediów, strajki, niedobory, zamieszki, pożary, klęski żywiołowe, wojny, terroryzm i działania rządowe.

12. Jurysdykcja - prawo właściwe

Ogólne warunki użytkowania podlegają wyłącznie prawu francuskiemu.
Wszelkie spory między Stronami wynikające z ważności, interpretacji i/lub wykonania, wypowiedzenia, naruszenia ogólnych warunków użytkowania będą przekazywane do Sądu Gospodarczego w ROANNE, w tym w przypadku postępowania uproszczonego, odwołania w ramach rękojmi i/lub wielości pozwanych.

pl_PLPL