Nowość: Premiera na Product Hunt - 30 maja

Logo Unipile
 Polityka prywatności

Polityka prywatności

Unipile zobowiązuje się w ramach swojej działalności i zgodnie z przepisami obowiązującymi we Francji i Unii Europejskiej do zapewnienia ochrony, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników swoich usług oraz do poszanowania ich życia prywatnego.

Unipile przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników i poufności ich danych osobowych, w związku z czym zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, a w szczególności z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności (zwaną dalej "ustawą o ochronie danych") oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej "RODO").

Korzystając z naszych usług aplikacji, użytkownik akceptuje naszą politykę prywatności.

1. WPROWADZENIE

1.1 Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Unipile gromadzi i wykorzystuje informacje o odwiedzających naszą stronę internetową www.unipile.com (i jej subdomen) oraz użytkownikach naszych aplikacji internetowych, mobilnych lub stacjonarnych dostępnych na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio na platformach stron trzecich, takich jak Google Play Store i Apple App Store..

a. Dane osobowe i dane anonimowe.
W niniejszej polityce prywatności termin "dane osobowe" odnosi się do wszelkich informacji, które mogą zidentyfikować osobę fizyczną, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy lub adres IP. Termin "dane anonimowe" odnosi się do wszystkich danych, które nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej. Wykorzystanie tych danych opisano poniżej.

b. Korzystanie z danych osobowych.
Możliwe jest korzystanie z usług Unipile bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak niektóre funkcje i płatne usługi mogą wymagać podania danych osobowych, takich jak adres e-mail logowania w celu zalogowania się do naszej strefy klienta lub informacje rozliczeniowe w przypadku subskrypcji płatnych subskrypcji. Użytkownik zostanie wówczas poproszony o podanie tych informacji w celu korzystania z określonych aplikacji lub funkcji. Zgoda ta, którą można wycofać w dowolnym momencie, stanowi ramy prawne dla przetwarzania danych osobowych użytkownika.


2. INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

Unipile jest zgodny z RODO i w związku z tym wyznaczył administratora danych osobowych, którym jest Unipile, 168 rue de la Rotonde, 42153 Riorges, Francja. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem dpo@unipile.com


3. UZYSKIWANIE DANYCH

Dane, które są nam przekazywane, są dostarczane przez naszych użytkowników podczas tworzenia konta na stronie unipile.com lub opłacania subskrypcji płatnej oferty. Dane te mogą być również przekazywane przez pracodawcę, który zaprasza swoich pracowników do korzystania z usług Unipile. Dane mogą być również uzyskiwane przez pliki cookie używane przez naszą stronę internetową. Gromadzone przez nas dane osobowe to adres e-mail służący do utworzenia konta na stronie unipile.com oraz informacje rozliczeniowe dla płatnych subskrypcji (dane kontaktowe użytkownika). Gdy użytkownik subskrybuje płatną subskrypcję, informacje o płatności są przechowywane wyłącznie przez naszego dostawcę usług przetwarzania płatności.

Unipile nigdy nie będzie mieć dostępu do informacji związanych z kontami, które użytkownicy połączyli z naszymi usługami i aplikacjami. Kiedy użytkownik dodaje nasze aplikacje na kilku swoich urządzeniach, musimy je zsynchronizować, aby informacje były aktualne. Dane są szyfrowane od końca do końca i są zgodne z protokołem, który nie pozwala Unipile ani nikomu innemu na odczytanie treści informacji.

a. Dane dostarczane przez użytkowników
- Dane rejestracyjne: Użytkownicy mogą utworzyć konto, aby korzystać z naszych aplikacji. (Wymagane tylko wtedy, gdy użytkownik chce zsynchronizować swoje dane między urządzeniami za pomocą aplikacji Unipile). Użytkownik będzie musiał podać prawidłowy adres e-mail, który posłuży jako unikalny identyfikator logowania. Są to jedyne dane osobowe potrzebne do otwarcia konta Unipile "Personal - Free". Dane rejestracyjne użytkownika przechowujemy przez 30 dni od daty usunięcia konta. W przypadku kont z płatnymi ofertami lub subskrypcjami użytkownicy są zobowiązani do podania informacji rozliczeniowych, w tym nazwy firmy, adresu pocztowego i danych kontaktowych posiadacza subskrypcji, takich jak adres e-mail. Podczas składania wniosków o wsparcie lub zapytań do działu obsługi klienta Unipile, będziemy musieli zweryfikować, czy osoba składająca wniosek jest użytkownikiem naszych aplikacji, sprawdzając powiązany adres e-mail lub numer telefonu, który może zostać dodany do konta rozliczeniowego. Jeśli użytkownik nie może podać tych informacji, nasz dział obsługi klienta nie będzie w stanie pomóc użytkownikowi.

- Dane rozliczeniowe: Korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy usług w celu przetwarzania płatności dokonywanych na naszej stronie internetowej. Nie przechowujemy żadnych informacji o kartach kredytowych naszych użytkowników. Tylko w jednym przypadku, w przypadku nieudanej płatności, przechowujemy częściowe informacje o karcie kredytowej. Częściowo przechowywane informacje, tj. tylko 4 ostatnie cyfry numeru karty kredytowej, imię i nazwisko posiadacza karty, typ karty kredytowej i rok wygaśnięcia, mogą zostać wykorzystane w przypadku prośby o pomoc ze strony użytkownika lub kontroli ze strony Unipile. Informacje te są przechowywane tylko przez 7 dni po wystąpieniu anomalii płatności, a następnie są automatycznie usuwane z naszych serwerów.

- Przechowywane dane: Nasze aplikacje umożliwiają użytkownikom agregowanie i przechowywanie różnych źródeł informacji bezpośrednio w urządzeniach, na których działają aplikacje Unipile. Te lokalne dane są dostępne tylko dla użytkownika. W niektórych przypadkach użytkownik może potrzebować korzystać z wielu urządzeń, z których każde posiada aplikację Unipile. Aby umożliwić użytkownikowi posiadanie aktualnych i zsynchronizowanych danych między urządzeniami, Unipile przekaże dane w bezpieczny sposób, aby umożliwić ich aktualizację. Gdy użytkownik korzysta z kilku urządzeń, dane przesyłane na nasze serwery będą szyfrowane zgodnie z protokołem AES 256 (więcej informacji na temat naszych zasad bezpieczeństwa). Unipile nie ma dostępu do danych, ponieważ tylko urządzenia użytkowników mają klucz szyfrowania, który pozwala im odszyfrować i odczytać dane. Klucz ten jest losowo generowany na urządzeniach użytkowników, Unipile nigdy nie ma do niego dostępu.

- Uwagi i informacje zwrotne: W niektórych przypadkach użytkownik może zostać poproszony o przekazanie nam opinii na temat usług i aplikacji dostarczanych przez Unipile.
Może to nastąpić za pośrednictwem recenzji opublikowanych w sklepach takich jak App Store firmy Apple lub Play Store firmy Google LUB za pośrednictwem recenzji opublikowanych w wyszukiwarce Google lub dostawców zewnętrznych, takich jak Trustpilot / Avis Vérifiés / Ekomi, których możemy używać do pozyskiwania opinii od naszych użytkowników na temat oferowanych przez nas usług i aplikacji.
Historia powiadomień jest przechowywana bez ograniczeń czasowych. Podczas wymiany z obsługą klienta użytkownicy mogą być zobowiązani do przekazania danych osobowych lub w następstwie próśb o pomoc złożonych bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Wszystkie historie wymiany są przechowywane przez maksymalnie 30 dni od daty usunięcia konta użytkownika powiązanego z żądaniem.

b. Dane przekazywane innym przez użytkowników
Użytkownicy mają możliwość zapraszania innych użytkowników do wypróbowania usług i aplikacji Unipile. Jeśli użytkownik skorzysta z tej funkcji lub zostanie zaproszony do korzystania z niej poprzez polecenie, Unipile będzie przechowywać adres e-mail gościa i wiadomość, która została wysłana do gościa w celu śledzenia użytkownika-gościa. Unipile przekaże gościowi tożsamość osoby, która skierowała go do naszych usług i aplikacji (adres e-mail użytkownika "sponsora" oraz ewentualnie jego imię i nazwisko, jeśli chciał je podać w zaproszeniu). Polecający lub zaproszeni użytkownicy mogą bezpośrednio zwrócić się do naszego wsparcia online o usunięcie tych informacji.

c. Dane gromadzone za pośrednictwem narzędzi technologicznych
Unipile automatycznie rejestruje następujące informacje, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do naszych usług: nazwa i wersja systemu operacyjnego, identyfikator urządzenia, typ i język przeglądarki internetowej (jeśli dostęp jest uzyskiwany z przeglądarki internetowej) oraz adres IP. Niektóre z tych danych są gromadzone za pomocą plików cookie (patrz Zarządzanie plikami cookie). Dane te są wykorzystywane do zabezpieczenia konta użytkownika, oferowania usług w odpowiednim języku i optymalizacji pod kątem używanego urządzenia. Dane te są przechowywane przez 30 dni od daty usunięcia konta użytkownika.

d. Metadane usług
Unipile gromadzi informacje o działaniach wykonywanych przez użytkowników usług i aplikacji. Dane te są zagregowane, anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do analizy w celu ulepszenia naszych usług. Na przykład sprawdzamy, czy funkcje są popularne, czy nie, aby umożliwić nam regularne ulepszanie naszych aplikacji.


4. WYKORZYSTANIE DANYCH
Dane użytkownika są wykorzystywane przez Unipile zgodnie z instrukcjami użytkowników, w tym warunkami mającymi zastosowanie do warunków korzystania z naszych usług. Unipile wykorzystuje dane osobowe do walidacji kont użytkowników, świadczenia i utrzymywania swoich usług i aplikacji, zapewniania wsparcia, komunikowania się z użytkownikami.

Wykorzystywane dane służą do:
- Aby świadczyć, aktualizować, utrzymywać i chronić nasze usługi, aplikacje i strony internetowe
- Tworzenie, utrzymywanie i zabezpieczanie kont użytkowników
- Pomiar metadanych usługi w celu ulepszenia naszych usług i aplikacji
- Komunikowanie się z naszymi użytkownikami poprzez odpowiadanie na ich prośby, komentarze i pytania.
- Wysyłanie powiadomień administracyjnych do naszych użytkowników, takich jak faktury, przypomnienia o płatnościach, odpowiedzi na prośby o wsparcie lub konserwację. Komunikaty te są uważane za część usług i aplikacji dostarczanych przez Unipile i użytkownik nie będzie mógł ich wyłączyć. Wiadomości marketingowe (promocje, wiadomości, nowości produktowe itp.) można dezaktywować, jeśli użytkownik chce to zrobić bezpośrednio ze swojego konta. konto użytkownika.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Unipile nigdy nie sprzedaje danych osobowych swoich użytkowników. Unipile z założenia ma dostęp wyłącznie do danych administracyjnych kont użytkowników. Płacąc za subskrypcję, Unipile korzysta z usług Stripe - Online Payment - jako zaufanej strony trzeciej do zarządzania płatnościami. Użytkownik przekaże w tym momencie informacje związane z danymi osobowymi, takie jak nazwisko, imię, numer karty płatniczej. Informacje te są oczywiście niezbędne do dokonania płatności online. Użytkownik ma prawo zażądać wglądu, modyfikacji i usunięcia dotyczących go informacji. Może zwrócić się z taką prośbą bezpośrednio do naszego działu wsparcia.
Możemy korzystać z usług dostawców w celu świadczenia określonych usług, takich jak przetwarzanie płatności, przechowywanie i hosting naszych aplikacji. Do hostowania zaszyfrowanych danych korzystamy z usług SCALEWAY i O2 SWITCH.
Sprawdzamy i monitorujemy ich procesy bezpieczeństwa i prywatności, aby zapewnić ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszą Polityką prywatności.
Należy pamiętać, że wszystkie dane, które przechowujemy w celu administrowania kontem i tymczasowego przesyłania danych podczas faz synchronizacji, są zawsze szyfrowane.

Poniżej znajduje się lista naszych podwykonawców:

 

Podwykonawca w zakresie wykorzystania danych osobowych użytkowników Unipile Lokalizacja Charakter przetwarzania
GOOGLE Stany Zjednoczone Analiza ruchu
STRIPE Stany Zjednoczone Płatność online
Podwykonawca w zakresie wykorzystania danych osobowych pracowników Unipile Lokalizacja Charakter przetwarzania
GVGM Francja Administracja
AXA Francja Administracja
SWILE Francja Administracja

 

6. PRAWA I KONTROLA DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych bezpośrednio ze swojego konta na stronie konto użytkownika. Mogą oni modyfikować informacje i usuwać je. Aby uzyskać pomoc, należy wysłać wiadomość e-mail na adres start@unipile.com.
Unipile, za zgodą użytkownika, może okresowo wysyłać mu wiadomości e-mail w celu promowania korzystania z jego usług. Unipile może informować o wskazówkach dotyczących użytkowania, nowościach i ofertach promocyjnych. Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji tych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w każdej wysłanej wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że rezygnacja z subskrypcji komunikacji marketingowej nie wpłynie na komunikację transakcyjną, taką jak informacje o płatnościach lub inne powiadomienia operacyjne związane z aplikacjami i usługami Unipile.
Możesz odinstalować aplikacje na swoich urządzeniach. Zachęcamy do postępowania zgodnie ze standardowym procesem dla każdego urządzenia. Dane zawarte w urządzeniach zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się je zachować (możliwe w przypadku niektórych urządzeń). W każdym razie proces odinstalowywania nie usuwa konta administracyjnego w Unipile. Jeśli chcesz usunąć swoje konto, musisz przejść do strefy klienta i przystąpić do jego usuwania.
Użytkownicy podlegający przepisom obowiązującym w niektórych krajach, w szczególności należących do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, mają pewne prawa dotyczące ich danych osobowych. Mogą je przeglądać, modyfikować i żądać ich usunięcia. Użytkownicy mogą dokonywać tych zmian bezpośrednio ze swoich konto użytkownika lub skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy pod adresem start@unipile.com

Przysługujące ci prawa:

Wycofanie zgody: Użytkownicy mogą wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w całości lub w części. Należy pamiętać, że niektóre usługi lub funkcje nie będą już działać, jeśli użytkownik wycofa zgodę.

Dostęp do informacji i żądanie informacji: Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, logując się do swojej strefy klienta lub zwracając się do nas bezpośrednio.

Modyfikacja: Użytkownicy mogą modyfikować swoje dane osobowe w dowolnym momencie, logując się do swojego obszaru klienta lub kontaktując się z nami bezpośrednio.

Usuwanie i zapominanie: Użytkownicy mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć swoje konto, ostateczne i nieodwracalne usunięcie danych osobowych nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych.

Przenoszenie danych: Użytkownicy mogą zażądać kopii swoich danych osobowych. Unipile zapewni wówczas komputerowy eksport danych użytkownika.

Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw, może przejść bezpośrednio do swojego konta użytkownika. Wysyłając wiadomość e-mail do naszego działu pomocy technicznej start@unipile.com, należy koniecznie podać następujące informacje w treści wiadomości e-mail: Jakich danych osobowych dotyczy żądanie, z jakiego prawa chce się skorzystać. W celu ochrony użytkowników żądanie musi zostać złożone z adresu e-mail powiązanego z danym kontem. Unipile zweryfikuje tożsamość wnioskodawcy przed przystąpieniem do realizacji wniosku. Unipile odpowie w ciągu 30 dni zgodnie z terminem narzuconym przez GPDR.


7. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Podczas nawigacji w Witrynie unipile.com dana osoba wyraża zgodę na instalację plików cookie na swoim terminalu komputerowym.
Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie rejestrują informacje związane z przeglądaniem komputerów w Witrynie (przeglądane strony, data i godzina konsultacji itp.), Informacje, które mogą być odczytywane podczas kolejnych wizyt osoby, której dane dotyczą, w Witrynie wraz z przekazaniem danych Administratorowi danych. Instalacja tych plików cookie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.
Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny i nie wymagają zgody danej osoby przed ich instalacją.
Pliki cookie są automatycznie usuwane w ciągu trzynastu (13) miesięcy od ich instalacji, jeśli dana osoba nie odnowi swojej zgody przed upływem tego okresu.
Odwiedzający może odmówić wyrażenia zgody na instalację niefunkcjonalnych plików cookie, wycofać swoją zgodę i / lub ustawić parametry plików cookie w dowolnym momencie, korzystając z poniższego menedżera plików cookie Administratora lub konfigurując swoją przeglądarkę w następujący sposób:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Apple Safari


8. INFORMACJE KONTAKTOWE I ROSZCZENIA

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące niniejszej polityki prywatności oraz praktyk gromadzenia i przetwarzania danych przez Unipile, może wysłać wiadomość e-mail na adres start@unipile.com lub napisz do nas na poniższy adres:

UNIPILE
168 rue de la Rotonde
42153 RIORGES
FRANCJA 

pl_PLPL